Juridische bepalingen

Deze website wordt gepubliceerd door de vzw:
« Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon » 
55 rue de l’Abbaye - 1495 Villers-la-Ville - BELGIË
T: +32(71)87 98 00
E-mail: administration(at)paysdevillers-tourisme.be 
Bedrijfsnummer: 870121276
Verantwoordelijk uitgever: STEPHANE COLIN, Président

Web Designer
DJM Web
78 Porte de Lorette
4600 Visé - België
T:+32(0)4 379 69 97
info@djmweb.be

Hosted by
OVH
2 rue Kellerman
59100 Roubaix - Frankrijk 

Het gebruik van de website leidt tot een automatische en onherroepelijke aanvaarding door de gebruiker van de algemene gebruiksvoorwaarden, termen en verwittigingen aanwezig op de site.

Gebruiksvoorwaarden
De gebruiker van de website "www.paysdevillers-tourisme.be" erkent te beschikken over de nodige bekwaamheid en middelen om toegang te hebben tot deze site en hem te gebruiken.
De gebruiker van de website " www.paysdevillers-tourisme.be " erkent te hebben geverifieerd dat de gebruikte informaticaconfiguratie geen virus bevat en dat ze perfect werkt. De vzw ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon’ zorgt ervoor de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of tools aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, de onbeschikbaarheid van functies en/of de aanwezigheid van een virus op haar website.
De informatie geleverd door het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers’ is indicatief en kan de gebruiker geen aanvullende en gepersonaliseerde analyse aanbieden.
Het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers’ kan de exactheid, de volledigheid en de actualiteit van de informatie verspreid via zijn website niet garanderen. De gebruiker aanvaardt bijgevolg deze informatie uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid te benutten.
De vzw ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade veroorzaakt omdat de gebruiker de website niet heeft kunnen gebruiken.

Vrijheden
De gebruiker is ingelicht dat in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer de inlichtingen die hij meedeelt via formulieren op de website nodig zijn om te reageren op zijn vraag en dat ze bestemd zijn voor het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon’ dat verantwoordelijk is voor hun verwerking met doeleinden van administratief en commercieel  beheer. De gegevens van persoonlijke aard die wij hebben gevraagd en aangeduid met een * (Naam, voornaam en e-mail), zijn nodig voor de behandeling van uw vraag en bestelling. Indien u geen antwoord vermeldt in deze verplichte velden, kunnen we uw vraag niet behandelen. Deze gegevens kunnen aangewend worden om u te informeren over onze nieuwe producten en activiteiten.

Recht op toegang en rechtzetting
De gebruiker wordt gemeld dat hij een recht van toegang, bevraging en rechtzetting bezit, waarmee hij in desbetreffend geval zijn persoonlijke gegevens kan rechtzetten, vervolledigen, up-to-date brengen, vergrendelen of schrappen, indien ze fout, onvolledig, dubbelzinnig, voorbijgestreefd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de communicatie of het bewaren verboden zijn. Mits een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers’ - 55 rue de l’Abbaye, 1495 Villers-la-Ville – België kan elke persoon die zijn identiteit bewijst, kosteloos de schriftelijke weergave van gegevens van persoonlijke aard die hem aanbelangen verkrijgen en in desbetreffend geval deze gegevens die fout, onvolledig of niet-relevant zouden zijn, rechtzetten.

De gebruiker bezit ook een recht van verzet tegen de verwerking van zijn gegevens op legitieme gronden alsook een recht van verzet tegen het gebruik van deze gegevens voor doeleinden van commerciële prospectie. De gebruiker kan zich steeds verzetten tegen dit gebruik voor promotionele doeleinden door een schriftelijk verzoek te sturen naar het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers’ - 55 rue de l’Abbaye, 1495 Villers-la-Ville – België.

Veilige verwerking van gegevens van persoonlijke aard
Het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers’ verbindt zich ertoe de grootste inspanningen te leveren om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen en te verhinderen dat ze vervormd, beschadigd of aan niet-aanvaarde derden worden meegedeeld.

Contact
Elke vraag of betwisting inzake de inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens moet via de post of via e-mail worden verstuurd naar volgend adres : ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers’ - 55 rue de l’Abbaye, 1495 Villers-la-Ville – België.
Het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers’ verbindt zich ertoe hieraan binnen een snelle en redelijke termijn gevolg te geven.

Intellectuele eigendom
De algemene structuur en de software, teksten, beelden en films, expertise en alle andere elementen die de website samenstellen, zijn exclusief eigendom van de vzw ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon’. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door om het even welke persoon zonder uitdrukkelijke toelating van het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers’ is verboden. 
De aanwezigheid van hyperlinks op de website van het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon’ betekent niet dat het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon’ deze websites controleert, noch dat het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon’ verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot hun inhoud.

Toepasbare wet en bevoegde rechtbank
Elk geschil betreffende de website van het ‘Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon’ wordt geregeld naar Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van het arrondissement van Nijvel zijn exclusief bevoegd. 
Bij een geschil wordt een gedrukte versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden en elke bijkomende bepaling afgeleverd in elektronische vorm aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure.

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe ze na te leven.